Are Remedy drinks vegan-friendly?

Remedy Kombucha s 100% vegan friendly.